tamplete_afis_campanie

Tribunalul Iaşi, Contestaţie la legea electorală

Către Tribunalul Iași,

Subscrisa „FORŢA MOLDOVA”, partid politic înfiinţat prin Sentinţa Civilă nr. 11bis/01.02.2016, declarată definitivă şi irevocabilă pe data de 08.03.2016, cu sediul în Iaşi, str. Socola, nr. 2A, bl. H1, et. 8, ap. 34, reprezentată prin Traian Neculaie Rânja, preşedinte interimar, domiciliat în Iaşi, str. Cucu, nr. XX, bl. XXX, Scara XX, et. 3, ap. 10, legitimat cu CI, seria MX, nr. XXXXX, identificat cu CNP 1521119XXXXXX, solicităm:
1. suspendarea Deciziei nr. 2 /25.10.2016, a BEJ Iaşi, care respinge candidaturile Partidului Forţa Moldova, pentru funcţia de SENATOR şi DEPUTAT, pentru motivul neîndeplinirii numărului de semnături, prevăzut în Legea nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente până la pronunţarea Curţii Constituţionale, privind constituţionalitatea acestui articol.
2. Sesizarea Curţii Constituţionale, privind excepţiile de neconstituţionalitate privind Legea nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, în conformitate cu adresa de sesizare a Curţii Constituţionale, emisă de Partidul Forţa Moldova anexată acestei acţiuni.
Articolele încriminate au următoarea formulare:
Art. 54, alin. (1), (2), (5)  şi (6)
(1) Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale, care depun la Biroul Electoral Central o listă de
susţinători cuprinzând cel puţin 1% din numărul total al alegătorilor înscrişi în Registrul
electoral la nivel naţional, pot depune liste de candidaţi în toate circumscripţiile electorale.
În acest caz, prevederile art. 53 alin. (2) privind numărul exemplarelor originale şi al
copiilor listei susţinătorilor se aplică în mod corespunzător.
(2) Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale, care optează să depună listele de susţinători la birourile
electorale de circumscripţie, pot depune liste de candidaţi numai dacă acestea sunt
susţinute de minimum 1% din numărul total al alegătorilor înscrişi în Registrul electoral cu
adresa de domiciliu sau reşedinţă în circumscripţia respectivă, fără ca numărul acestora
să fie mai mic de 1.000 de alegători.
(5) Lista susţinătorilor trebuie să cuprindă data alegerilor, denumirea partidului politic,
alianţei politice, alianţei electorale sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale ori numele şi prenumele candidatului independent, după caz, numele şi
prenumele susţinătorului, codul numeric personal, data naşterii susţinătorului, adresa
susţinătorului, denumirea, seria şi numărul actului de identitate al susţinătorului, precum şi
semnătura acestuia. În listă se vor menţiona, de asemenea, numele, prenumele şi codul
numeric personal al persoanei care a întocmit-o. Persoana care a întocmit lista este
obligată să depună o declaraţie pe propria răspundere prin care să ateste veridicitatea
semnăturilor susţinătorilor.
(6) Lista susţinătorilor constituie un act public, cu toate consecinţele prevăzute de lege.
Modelul listei susţinătorilor este prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din
prezenta lege.
Articolul 94, aliniatele (2) şi (5)
(2)După primirea proceselor-verbale încheiate de către birourile electorale ale
circumscripţiilor, potrivit alin. (1), Biroul Electoral Central stabileşte partidele politice,
alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale care îndeplinesc pragul electoral, separat pentru Senat şi pentru Camera
Deputaţilor. Pragul electoral reprezintă numărul minim necesar de voturi valabil exprimate
pentru reprezentarea parlamentară, calculat după cum urmează:
a) 5% din totalul voturilor valabil exprimate la nivel naţional sau 20% din totalul voturilor
valabil exprimate în cel puţin 4 circumscripţii electorale pentru toţi competitorii electorali;
b) în cazul alianţelor politice şi alianţelor electorale, la pragul de 5% prevăzut la lit. a) se
adaugă, pentru al doilea membru al alianţei, 3% din voturile valabil exprimate pe întreaga
ţară şi, pentru fiecare membru al alianţei, începând cu al treilea, câte un singur procent din
voturile valabil exprimate în toate circumscripţiile electorale, fără a se putea depăşi 10%
din aceste voturi.
(5) Atribuirea de mandate se face avându-se în vedere numai partidele politice, alianţele
politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale
care au întrunit pragul electoral prevăzut la alin. (2), în mod distinct pentru Senat şi pentru
Camera Deputaţilor, precum şi candidaţii independenţi care au obţinut un număr de voturi
cel puţin egal cu coeficientul electoral al circumscripţiei în care au candidat.
În fapt,
considerăm că Decizia nr. 2 /25.10.2016, a BEJ Ia i, care respinge candidaturile Partidului Forţa Moldova, pentru funcţia de SENATOR şi DEPUTAT, pentru motivul neîndeplinirii numărului de semnături ne afectează grav interesele electoraleîntrucât ne limitează drastic dreptul de a participa la alegerile locale din data de 11 decembrie 2016. Decizia contestată se bazează pe articolul 54 din Legea nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, lege pe care o considerăm neconstituţională,ț întrucât ne impune:
  • strângerea a minim 180 000 de semnături de sus inere, la nivel de ţară minim 7468 de semnături, la nivelul judeţului Iaşi, pentru listele de senatori şi deputaţi, într-un interval de timp de 45 de zile (12 septembrie -26 octombrie), obligaţie prevăzută la articolul 54, alin (1) şi (2), număr considerat excesiv de natură a exclude partidele noi din viaţa politică;
  • obligativitatea declarării Codului Numeric Personal, între datele obligatorii ale susţinătorilor, ceea ce, în opinia noastră, constituie un adevărat atentat la securitatea datelor personale ( art 54, alin. (5) i (6), precum i Anexa 2, care face parte integrantă din lege);
  • prag electoral de 5%, pentru partide i de 10%, pentru alianţe electorale, obligaţie prevăzută la articolul 94, alin (2) şi (5), prevedere inadecvată situaţiei politice româneşti, din anul 2016.
Considerăm că prin stabilirea de prag electoral şi obligativitatea semnăturilor de susţinere, Legea 208/ 2015 limitează grav dreptul de a fi ales prevăzut la articolul 37, alin.(1) din Constituţia României
(1) Au dreptul de a fi alesi cetătenii cu drept de vot care indeplinesc conditiile prevăzute in
articolul 16 alineatul (3), dacă nu le este interzisă asocierea in partide politice, potrivit
articolului 40 alineatul (3).)
precum şi dreptul de reprezentare al cetăţenilor care votează partide care nu au depăşit pragul electoral.
26 octombrie 2016
Preşedinte interimar al Partidului „FOR A MOLDOVA”
Traian Neculaie Rânja
Posted in Demersuri legislative.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *