STATUTUL PARTIDULUI „FORTA MOLDOVA”

Descarcă Statutul

statut 

 • Capitolul I: IDENTITATEA, SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PARTIDULUI „FORȚA MOLDOVA”
 • Capitolul II: MEMBRII PARTIDULUI ”FORȚA MOLDOVA”
 • Capitolul III: STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A PARTIDULUI ”FORȚA MOLDOVA”; COMPETENŢE ŞI PROCEDURI DE ALEGERE
 • Capitolul IV: COMISIILE PERMANENTE ALE PARTIDULUI
 • Capitolul V: PATRIMONIUL ŞI FONDURILE PARTIDULUI „FORTA MOLDOVA”
 • Capitolul VI: ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII
 • Capitolul VI: DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

 


 

 • Capitolul I: IDENTITATEA, SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PARTIDULUI „FORȚA MOLDOVA”

 

Art.1

Partidul FORȚA MOLDOVA este persoană juridică de drept public, înregistrată ca partid politic. Partidul FORȚA MOLDOVA este organizat şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituţiei României, ale Legii partidelor politice, ale prezentului Statut şi ale regulamentelor adoptate pe baza şi pentru aplicarea acestui Statut.

Art. 2

Denumirea integrală a partidului este Partidul FORȚA MOLDOVA, iar denumirea prescurtată este FORȚA MOLDOVA.

Art. 3

 1.  Semnul permanent al partidului ”FORȚA MOLDOVA„ este un cap de cerb tânăr, orientat spre dreapta, aflat încentrul literei ”C”.
  • Litera “C”, restilizată, de culoare albă şi contur bleu, aşezată pe un fundal bleu(cod culoare: R:24, G:134, B:200).
  • În centrul literei “C” se află un cap de cerb tânăr, orientat cu faţa către partea dreaptă, de culoare albă şi înscripţia „FORŢA MOLDOVA”, de culoare albă, pentru această inscripţie s-a folosit fontul ARIAL BLACK.
  • La partea superioară a literei “C” se află 7(şapte) stele de culoare galben auriu şi contur alb, cod culoare galben(R:255, G:204, B:0).
 2.  Reprezentarea sub formă grafică, alb/negru şi color, a semnului permanent al Partidului FORȚA MOLDOVA este prezentată în Anexa 1, parte integrantă a prezentului Statut.
 3.  Adunarea generală a Partidului FORȚA MOLDOVA poate modifica, între congrese, semnul permanent al partidului, în condiţiile prevăzute de lege.
 4.  Semnul electoral al Partidului FORȚA MOLDOVA este identic cu semnul permanent
 5.  Semnul permanent al partidului este inscripţionat pe toate materialele şi documentele oficiale ale Partidului FORȚA MOLDOVA. Semnul FORȚA MOLDOVA poate fi folosit numai de către reprezentanții partidului cu scopul de ași face cunoscuta apartenența politica și numai in limitele impuse de prezentul statut si cu respectarea principiilor si valorilor pentru care Partidul militează.
 6. Doctrina partidului: Doctrina partidului FORŢA MOLDOVA este liberal- conservatoare bazată pe principii traditional-crestine şi valori comunitare. Orientarea doctrinară a partidului: FORŢA MOLDOVA este un partid de centru dreapta.

Art. 4

Sediul Partidului FORȚA MOLDOVA este în Municipiul Iași, str. Socola, nr. 2A, blocul H1, etajul 8, ap. nr. 34. Sediul Partidului FORȚA MOLDOVA poate fi schimbat prin decizie a Consiliului Director.

Art. 5

Scopul politic al Partidului FORȚA MOLDOVA este de a clădi o Românie modernă și prosperă bazată pe economia de piață și de a construi o societate care promovează şi respectă viața și demnitatea umană, libertatea și responsabilitatea individuală, proprietatea și inițiativa privată, egalitatea în faţa legii şi supremația legii.

Art. 6

Obiectivele Partidului FORȚA MOLDOVA sunt subordonate scopului său şi au exclusiv natură politică. Principalele obiective ale FORȚA MOLDOVA sunt:

 1.  Apărarea și promovarea valorilor naționale și a interesului național
 2.  Apărarea suveranității naţionale, independenţei şi unitatății statului, integritatății teritoriale, a ordinii de drept şi a principiilor democraţiei constituţionale;
 3.  Respectarea şi garantarea libertăţilor şi drepturilor fundamentale ale omului şi ale cetăţeanului, în conformitate cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene şi Constituţia României;
 4. Promovarea şi apărarea libertății, democraţiei şi economiei de piață ca forme de organizare politică și economică a societăţii româneşti;
 5. Garantarea proprietăţii private şi încurajarea iniţiativei private în condiţii de concurenţă liberă şi corectă; stimularea și consolidarea clasei de mijloc, a întreprinzătorilor mici și mijlocii, ca motor al economiei naționale;
 6. Respectarea legii şi egalitatea în faţa legii a tuturor cetăţenilor români, indiferent de statutul politic, social sau economic al acestora;
 7. Menținerea angajamentelor active ale României în cadrul NATO şi în Uniunea Europeană, menţinerea şi adâncirea parteneriatului cu SUA, în condițiile respectării independenței și suveranității naționale ale statului român;
 8. Asigurarea unui mediu curat, ca premisă a îmbunătăţirii stării de sănătate şi a vitalităţii generaţiei prezente şi a generaţiilor viitoare;
 9. Profesionalizarea clasei politice.și promovarea unui mod de a face politică responsabil, curat și transparent, atât îninteriorul cât și în exteriorul partidului, și readucerea politicii la scopul ei fundamental, acela de a fi în serviciul binelui comun;
 10. Lupta impotriva coruptiei și împotriva fraudei, a furtului din banii publici, recuperarea banilor furați şi consolidarea încrederii în justiţie şi în instituţiile statului.și susținerea statului de drept.

 

 • Capitolul II: MEMBRII PARTIDULUI ”FORȚA MOLDOVA”

 

Art. 7

Poate deveni membru al Partidului FORȚA MOLDOVA orice cetăţean român indiferent de rasă, sex, origine etnică sau convingeri religioase, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 1. a împlinit vârsta de 18 ani;
 2. are cetăţenia română;
 3. are drept de vot, conform Constituției României,
 4. aderă la scopul şi obiectivele asumate de FORȚA MOLDOVA şi doreşte să acţioneze pentru realizarea acestora;
 5. recunoaşte şi respectă Statutul, Programul politic şi celelalte documente ale partidului, precum şi regulamentele aprobate pe baza Statutului;
 6. completează şi semnează o cerere de adeziune;
 7. nu se află în situaţiile de incompatibilitate sau de interdicţie prevăzute de Legea partidelor politice;
 8. nu a fost condamnat penal printr-o sentinţă definitivă pentru fapte săvârşite cu intenţie, cu excepția condamnărilor pe motive politice în timpul regimului comunist;
 9. nu are o constatare de incompatibilitate sau conflict de interese din partea Agenţiei Naţionale de Integritate, până la posibila invalidare definitivă a constatării de către instanţă;
 10. nu are o decizie definitivă de incompatibilitate sau de conflict de interese;
 11. nu a fost ofiţer, angajat sau colaborator al Securităţii;
 12. nu a ocupat o funcţie politică de conducere retribuită în aparatul central al PCR;
 13. nu promovează sau a promovat idei sau acţiuni de rasism, xenofobie sau antisemitism;
 14. nu a acţionat sau acţionează împotriva statului de drept.

Art. 8

Pentru dobândirea calităţii de membru trebuie parcursă următoarea procedură:

 1. se depune cererea tip de înscriere, în scris sau on line la organizaţia locală pe raza căreia persoana îşi are domiciliul/ reşedinţa/ locul de muncă/ Până la înfiinţarea unui grup de iniţiativă sau a unei organizaţii în localitatea în care îşi are domiciliul/ reşedinţa/ locul de muncă/studiu solicitantul poate opta pentru oricare dintre organizaţiile locale din proximitate;
 2. organul de conducere local/de sector îl invită pe solicitant, în scris, prin mail sau telefonic, la prima şedinţă şi aprobă sau respinge motivat cererea în termen de maximum 10 zile de la depunere
 3. persoana în cauză este informată în scris, prin poşta electronică (e-mail), privind răspunsul în termen de maximum 5 zile;
 4. a) în caz de respingere a cererii de către organul de conducere local, persoana în cauză poate depune o contestaţie, în scris sau online, la Comisia de integritate şi arbitraj judeţeană respectiv a municipiului Bucureşti în termen de maximum 10 zile; b) în caz de aprobare a cererii de către organul de conducere local, orice membru al organizaţiei respective poate depune contestaţie, în scris sau online, la Comisia de integritate şi arbitraj judeţeană / a municipiului Bucureşti. c) în oricare dintre cele două cazuri de mai sus ,Comisia de integritate şi arbitraj ia o decizie în termen de 10 zile. Decizia Comisiei este definitivă;
 5. în caz de aprobare, adeziunea este introdusă în baza de date naţională a membrilor FORȚA MOLDOVA.
 6. Falsul în cererea de înscriere atrage excluderea de drept din partid..

Art. 9

Un membru al Partidului FORȚA MOLDOVA poate aparține unei singure organizații locale. Transferul la o altă organizaţie se realizează printr-o cerere depusă la noua organizaţie, aprobată conform prevederilor art. 8 şi comunicată în scris organizaţiei din care a făcut parte solicitantul, în termen de 15 zile, păstrându-se evidenţa vechimii şi efectuându-se modificările necesare în baza de date naţională.

Art. 10

Membrii Partidului FORȚA MOLDOVA au următoarele drepturi:

 1. să îşi exprime liber opiniile în cadrul structurilor de partid în legătură cu orice problemă supusă dezbaterii;
 2. să ia parte la activitățile organizate de partid și să participe la dezbateri;
 3. să aibă iniţiative legislative, administrative sau politice în condiţiile legii şi să ceară examinarea acestora în cadrul organizaţiei sau forului de conducere din care fac parte;
 4. să participe la luarea deciziilor în cadrul structurilor Partidului FORȚA MOLDOVA conform competenţelor prevăzute în Statut;
 5. să aleagă şi să fie ales în structurile de conducere ale Partidului FORȚA MOLDOVA la toate nivelele ierarhice;
 6. să propună şi să fie propus candidat pe listele electorale ale Partidului FORȚA MOLDOVA pentru alegerile locale, parlamentare, europarlamentare şi prezidenţiale, dacă îndeplineşte condiţiile legale;
 7. să participe la toate întâlnirile forurilor organizaţiei din care face parte în calitate de membru;
 8. să îşi desfăşoare activitatea în organismele de conducere sau de dezbatere ale partidului în care au fost aleşi, au fost delegaţi sau din care fac parte de drept şi să îşi exercite dreptul de vot cu privire la problemele dezbătute;
 9. să aibă acces la informaţiile referitoare la activitatea organizaţiei din care fac parte şi să fie informaţi cu privire la hotărârile organismelor de conducere ale partidului;
 10. să folosească baza materială a partidului la care îi dă dreptul poziţia ocupată în cadrul organizaţiilor acestuia, în interesul partidului;
 11. să primească din partea partidului tot sprijinul pe care acesta i-l poate da pentru îndeplinirea sarcinilor în interiorul partidului sau a celor care decurg din activitatea depusă în orice funcţie dobândită prin sprijinul politic al partidului.
 12. alte drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 11

Membrii au următoarele îndatoriri:

 1. să cunoască și să respecte Constituția și legile ţării şi să aibă un comportament demn şi civilizat în societate; să cunoască şi să respecte prevederile Statutului şi Programului politic ale partidului, Regulamentele partidului, deciziile și hotărârile organismelor de conducere din care fac parte, deciziile Comisiei de Integritate și Arbitraj, principiile de integritate ale Partidului FORȚA MOLDOVA şi orice altă hotărâre care se ia în partid.
 2. să promoveze valorile şi principiile partidului şi să contribuie la realizarea obiectivelor partidului; să îndeplinească şi să respecte hotărârile organismelor de conducere ale partidului şi deciziile Comisiei de Integritate şi Arbitraj;
 3. să nu afecteze prin declaraţii si acţiuni, imaginea sau activitatea partidului;
 4. să exercite în temeiul legii, cu demnitate şi competenţă, demnitățile sau pozițiile publice în care au fost aleşi sau numiţi;
 5. să păstreze confidenţialitatea documentelor şi a informaţiilor cu caracter intern;
 6. să plătească lunar cotizaţia de membru al partidului, stabilită anual de către Consiliile Directoare Judeţene;
 7. să susţină candidaţii partidului care au fost desemnaţi de către organismele de conducere să candideze pentru a ocupa o funcţie publică obţinută prin alegeri.
 8. alte obligaţii prevăzute de lege.

Art. 12

Membrii Partidului FORȚA MOLDOVA au obligaţia de plată a unei cotizaţii minime al cărei cuantum este stabilit anual de către Consiliile Directoare Judeţene. Neplata cotizaţiei minime până la sfârşitul unei luni atrage după sine pierderea dreptului de vot în luna următoare.

Art. 13

Calitatea de membru se pierde prin deces, demisie sau prin excludere în condiţiile prezentului Statut sau înscriere în alt partid:

 1. în urma constatării decesului unui membru, se procedează automat la radierea din baza de date naţională;
 2. demisia intră în vigoare de la data depunerii ei la sediul organizaţiei sau trimiterii ei în format electronic reprezentând un act unilateral irevocabil de voință, cu efect imediat.
 3. excluderea din partid se va efectua în condițiile prevăzute de Statut și este constatată de organele de conducere de la nivelul teritorial la care activează şi/sau deţine funcţii respectivul membru.
 4. Înscrierea în alt partid politic se asimilează demisiei, având acelaşi efect.

Art. 14

Abaterile disciplinare sunt constatate de către Comisia de integritate şi arbitraj de la nivel naţional sau judeţean, în funcţie de situaţie, şi sancţionate în cazurile următoare:

 1. Falsul în cererea de înscriere sau in alte declaratii pe propria raspundere;
 2. Condamnarea penală, indiferent de modul de executare, pentru infracţiune săvârşită cu intenţie în România sau în orice altă ţară democratică;
 3. Arestarea preventivă sau trimiterea în judecată pentru infracţiune săvârşită cu intenţie în România sau în orice altă ţară democratică;
 4. Indicii temeinice privind comiterea unor fapte penale, în special fapte de corupţie, fraudă, crimă organizată sau alte fapte grave de natură penală, care prejudiciază grav credibilitatea persoanei în cauză şi, implicit, obiectivele asumate de partid;
 5. Incompatibilităţile şi conflictele de interese constatate definitiv de instanţele judecătoreşti pe baza sesizărilor Agenţiei Naţionale de Integritate;
 6. Stabilirea, printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, a calităţii de lucrător, colaborator sau asimilat colaborator al Securităţii în conformitate cu prevederile legale în vigoare; constatarea nedefinitivă a calităţii de lucrător, colaborator sau asimilat colaborator al Securităţii de către Consiliul Naţional de Studiere a Arhivelor Securităţii;
 7. Indicii temeinice privind cumpărarea sau tentativa de a cumpăra voturi, influenţarea sau tentativa de a influenţa intenţia de vot prin promisiunea de bunuri sau câştiguri de orice altă natură, potrivit legii;
 8. Faptele membrilor de partid aflaţi în demnități sau poziții publice contrare prevederilor legale privind conflictul de interese;
 9. Indicii temeinice privind încheierea ilegală, netrasparentă sau preferenţială de contracte de afaceri cu instituţii publice de către membrii de partid aflaţi în
 10. demnități sau poziții publice sau de către rudele acestora până la gradul II, inclusiv, sau de către partenerii nematrimoniali ai acestora;
 11. Promovarea de idei sau acţiuni de rasism, xenofobie, anti-semitism şi intoleranţă.
 12. Incălcarea gravă a normelor de morală publice de către membrii de partid aflaţi în exercitarea unor funcţii în instituţiile publice;
 13. Comportament public indecent, violenţă fizică sau ameninţări la integritatea fizică a oricărui cetăţean, declaraţii publice jignitoare sau orice alte forme de comportament public care prejudiciază grav credibilitatea şi obiectivele asumate de partid;
 14. Absenţa nemotivată a membrilor aleşi în structurile interne ale partidului de la cel puţin trei întâlniri consecutive;
 15. Refuzul nemotivat de a plăti cotizaţia de partid după notificarea în scris privind întârzierea plăţii;
 16. Sancţionarea repetată pentru abateri disciplinare.

Art. 15

Membrilor Partidului care nu respectă legile ţării, Statutul, Programul politic, regulamentele sau celelalte documente ale partidului, deciziile şi hotărârile organismelor de conducere ale partidului, precum şi celor care prin inactivitate politică, conduită negativă, declaraţii sau activităţi provoacă daune partidului, li se poate aplica, după gravitatea faptei, una sau mai multe dintre următoarele sancţiuni:

 1. Mustrare verbală
 2. Avertisment scris;
 3. Suspendarea pe un termen de 6 luni, din funcţiile deţinute;
 4. Suspendarea pe anumite termene a calităţii de membru;
 5. Demiterea din funcţii ocupate în structura partidului;
 6. Retragerea sprijinului politic pentru funcţii dobândite prin susţinerea partidului;
 7. Excluderea din partid.

Art. 16

 1. Faptele prevăzute la Art. 14 alin. (2) si (6) constatate prin decizii definitive ale instanței de judecată, sunt sancționate cu excluderea din partid.
 2. Faptele prevăzute la Art. 14 alin. (1) , (3), (4), (5), (7) ,(9) și (15) sunt sancționate cu suspendarea sau excluderea din partid.
 3. Pentru toate celelalte abateri disciplinare, Comisiile de Integritate și Arbitraj sunt competente să stabilească existența acestora și să decidă asupra sancțiunilor aplicate.

 

 • Capitolul III: STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A PARTIDULUI ”FORȚA MOLDOVA”; COMPETENŢE ŞI PROCEDURI DE ALEGERE

 

Art. 17

Partidul FORȚA MOLDOVA este organizat și funcționează după criteriul administrativ- teritorial iar unitatea organizatorică de bază a partidului este Organizația locală.

Art. 18

 1. Organizatia locală
  • Adunarea Generală a Organizației Locale;
  • Biroul Politic Local.
 2. Filiala județeană
  • Convenția Județeană;
  • Consiliul Director Județean;
  • Biroul Politic Județean
 3. Organizația municipiului București
  • Convenția Capitalei;
  • Consiliul Director al Capitalei;
  • Biroul Politic al Capitalei;
 4. Organizația națională
  • Adunarea Generală a Membrilor Partidului FORȚÁ MOLDOVA ;
  • Consiliul Director Național;
  • Biroul Politic Național.

Art.19

Comisiile Permanente Naționale sunt următoarele:

 1. Comisia Națională de Integritate și Arbitraj;
 2. Comisia Națională de Audit;

Art. 20

Organele de control financiar ale Partidului FORȚA MOLDOVA sunt următoarele :

 1. Comisia Județeană de Cenzori
 2. Comisia Națională de Cenzori

Titlul 1: Structura de conducere la nivel local

Art. 21

 1. Filiala (organizaţia) Locală este unitatea de bază fiind constituită din minim:
  • 5 membri, la org. comunale;
  • 10 membri , la org. municipale și orășenești;
  • 15 membri, la org. mun. reședință de județ.
 2. Structura de conducere la nivel local este formată din:
  • Adunarea Generală Locală: constituită din totalitatea membrilor cu drept de vot ai filialei locale a partidului;
  • Biroul Permanent Local: constituit din Preşedintele organizaţiei locale, Secretarul general al organizaţiei locale și 1-3 vicepreşedinţi ai organizaţiei locale

Art. 22

 1. Adunarea Generală Locală este organul decizional al Filialei Locale a partidului şi este constituită din totalitatea membrilor filialei.
 2. În cadrul Adunării Generale, fiecare membru al filialei are dreptul la un singur vot, pe care şi-l poate exercita deschis, prin ridicarea mâinii sau secret, prin buletin de vot.
 3. Adunarea Generală Locală se întruneşte în sesiuni ordinare, de regulă o dată la patru ani sau în maximum un an de la data la care au avut loc alegerile pentru Parlamentul României.
 4. Adunarea Generală Locală se întruneşte în sesiune extraordinară ori de câte ori este necesar, la cererea Preşedintelui Filialei Locale a partidului, a majorităţii membrilor Biroului Local sau la cererea a jumătate plus unu din membrii filialei locale.
 5. Adunarea Generală Locale are următoarele competenţe:
  • Alege (şi revocă), prin vot secret şi uninominal, Preşedintele şi Secretarul General al Filialei Locale a partidului, pe o perioadă de 4 ani;
  • Aprobă raportul Biroului Permanent Local, prezentat de Preşedintele Filialei Locale a partidului;
  • Alege (şi revocă) prin vot secret, din lista candidaturilor validate de Comisia de Integritate şi Arbitraj judeţeană şi în ordinea numărului de voturi primite, vicepreşedinţii filialei locale a partidului;
  • Alege candidaţii partidului la funcţiile de primar, la propunerea Biroului Politic Local, și după avizul conform al Comisiei județene de integritate și arbitraj;
  • Dezbate şi aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, raportul de gestiune al Biroului Permanent Local, raportul Comisiei Locale de Cenzori şi acordă descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetară;
  • Aprobă raportul Biroului Permanent Local, prezentat de Preşedintele filialei locale a partidului.
 6. Convocarea Adunării Generale Locale se face de către Consiliul Director Local, la propunerea Biroului Permanent Local.
 7. Convocarea în sesiune ordinară se face cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilită pentru sesiune. Convocarea în sesiune extraordinară se face cu cel puţin 15 de zile înainte de data stabilită pentru sesiune.
 8. Convocarea se face prin:
  • Scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
  • E-mail;
  • Orice alt mijloc de comunicare la distanţă, inclusiv online.
 9. Convocarea va cuprinde locul, data şi ora desfăşurării Adunării Generale, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunării.
 10. Adunarea Generală Locală este statutar constituită la prima convocare cu participarea a jumătate plus unu din numărul membrilor.
 11. În cazul în care nu se întruneşte cvorumul de jumătate plus unu din numărul membrilor, Adunarea Generală se convoacă pentru o dată ulterioară într-un interval de maximum 14 (patrusprezece) zile şi este statutar constituită oricare va fi numărul membrilor participanţi.
 12. Lucrările Adunării Generale Locale sunt conduse de Preşedintele Filialei Locale a partidului şi un prezidiu format din membrii Biroului Permanent Local.
 13. La începutul lucrărilor se alege prin vot deschis o comisie de validare şi numărare a voturilor, precum şi o comisie de secretariat.
 14. Comisia de validare şi numărare întocmeşte Procese Verbale de validare a lucrărilor, precum şi Procese Verbale de numărare a voturilor.
 15. Comisia de secretariat asigură întocmirea Proceselor Verbale ale sesiunii, redactarea hotărârilor, rezoluţiilor şi celorlalte materiale. Toate documentele oficiale ale Adunării Generale vor fi semnate de Preşedintele Filialei Locale a partidului şi membrii Comisiei de secretariat

Art. 23

 1. Biroul Permanent Local este organismul executiv al Filialei Locale a partidului, fiind responsabil de punerea în aplicare a tuturor deciziilor Adunării Generale Locale , de buna desfăşurare a activităţii curente a filialei judeţene a partidului şi de funcţiile de reprezentare şi comunicare internă şi externă ale filialei judeţene a partidului.
 2. Biroul Permanent Local este constituit din:
  • Preşedintele Filialei Locale a partidului;
  • Secretarul general al Filialei Locale a partidului;
  • 1-3 vicepreședinți.
 3. Biroul Permanent Locale se întruneşte o dată la 2 saptămâni şi oricând este necesar la convocarea Preşedintelui Filialei Locale a partidului, a unui înlocuitor desemnat sau la cererea a 1/3 din membrii Biroului Permanent Local.
 4. Biroul Permanent Local este statutar constituit la prima convocare cu participarea a jumătate plus unu din numărul membrilor.
 5. În cazul în care nu se întruneşte cvorumul de jumătate plus unu din numărul membrilor, Biroul Permanent Local se convoacă pentru o dată ulterioară într-
 6. un interval de maximum 3 (trei) zile şi este statutar constituit oricare va fi numărul membrilor participanţi.
 7. Deciziile Biroului Permanent Local se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
 8. Biroul Permanent Local are următoarele atribuţii principale:
  • conduce activitatea Filialei Locale a partidului între şedinţele Consiliului Director Local;
  • adoptă ca întreg, sau prin membrii săi în funcţie de competenţe, poziţii publice oficiale ale filialei locale a partidului în legătură cu evenimentele politice, sociale şi economice curente, cu activitatea partidelor politice, a Parlamentului, a Guvernului sau a Preşedintelui României etc;
  • organizează și coordonează activitatea a departamentelor, grupurilor de acţiune, cercurilor de specialitate şi/sau orice alte forme de organizare a membrilor filialei locale, decise la nivel local;
  • asigură informarea permanentă a membrilor filialei locale cu privire la activitatea curentă a partidului;
  • iniţiază şi dezvoltă relaţiile interne şi externe ale filialei cu asociaţii patronale, organizaţii neguvernamentale, sindicate etc.;
  • numeşte, după avizul conform al Comisiei de Integritate şi Arbitraj Judeţene, şi revocă din funcţii reprezentanţii partidului în instituţii locale;
  • în cazuri urgente care pot afecta grav imaginea partidului, propune Comisiei de Integritate şi Arbitraj Judeţene aplicarea de sancţiuni pentru membrii filialei locale a Partidului FORȚÁ MOLDOVA ;
  • stabileşte structura de personal angajat pentru necesităţile de funcţionare ale structurilor locale şi efectuează angajări şi concedieri;
  • întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli pentru filiala ;
  • administrează patrimoniul şi resursele financiare şi materiale ale structurilor locale;
  • numeşte purtătorul de cuvânt al Filialei Locale a partidului;
  • elaborează regulamentele de organizare şi funcţionare internă a structurilor constituite în interiorul filialei locale a partidului;
  • decide delegarea de membri de la nivel local în cadrul comisiilor permanente de specialitate, în interesul activității filialei locale;
  • decide schimbarea sediului filialei locale al Partidului FORȚA MOLDOVA.

Art. 24.

Competenţele membrilor Biroului Permanent Local:

 1. Preşedintele Filialei Locale a partidului este conducătorul politic al filialei locale a partidului. Preşedintele Filialei Locale a partidului:
  • reprezintă filiala locală a partidului în întâlnirile oficiale interne şi externe;
  • prezidează lucrările organismelor de conducere locală a partidului, conform prevederilor prezentului Statut;
  • urmăreşte punerea în aplicare a deciziilor organismelor de conducere locală a partidului şi emite dispoziţii pentru aducerea la îndeplinire a acestor decizii;
  • prezintă, periodic, în faţa Biroului Local, rapoarte privind stadiul îndeplinirii obiectivelor politice asumate prin Programul politic sau de guvernare al partidului;
  • propune motivat, organismului de decizie competent, demiterea din funcţie a oricărei persoane care deţine funcţii de conducere în filiala locală a partidului.
 2. Secretarul general al Filialei Locale este responsabil cu activitatea de organizare a partidului. Secretarul general al filialei locale:
  • supervizează activitatea departamentelor, grupurilor de acţiune, cercurilor de specialitate şi/sau orice alte forme de organizare a membrilor filialei locale, împreună cu un număr de 2 secretari adjuncţi aflaţi în subordinea sa şi împreună cu vicepreşedinţii filialei judeţene a partidului responsabili de coordonarea politică a organizaţiilor locale;
  • întocmeşte şi ţine la zi Registrul Membrilor şi Structurilor Asociative ale filialei locale;
  • asigură că departamentele, grupurile de acţiune, cercurile de specialitate şi/sau orice alte forme de organizare a membrilor filialei locale aplică deciziile şi proiectele organismelor locale de conducere;
  • îşi formează un aparat de lucru în subordine format din 2 secretari adjuncţi. Secretarii generali sunt numiţi de Biroul Permanent Local, la propunerea Secretarului general local;
  • asigura coerenţa activităţii comune a organizaţiilor interne.
 3. Vicepreşedinţii Filialei Locale a partidului sunt lideri de imagine şi comunicare ai filialei locale a partidului, având responsabilităţi de reprezentare a partidului în limita mandatului dat de Biroul Permanent Local şi în limitele statutare, şi responsabilităţi de coordonare a activităţii departamentelor, grupurilor de acţiune, cercurilor de specialitate şi/sau orice alte forme de organizare a membrilor filialei locale, în coordonare cu Secretarul general. Vicepreşedinţii prezidează, prin dispoziţie a Preşedintelui Filialei Locale a partidului, şedinţele structurilor locale de conducere şi îndeplinesc orice atribuţii delegate de către Preşedintele Filialei Locale a partidului.

Titlul 2: Structura de conducere la nivel judeţean

Art. 25

Filiala (organizaţia) judeţeană se constituie în județele care au minim 25 de membri.

Structura de conducere la nivel judeţean este formată din:

 1. Convenţia Judeţeană: constituită din delegaţi de drept și delegați aleși dintre membrii organizațiilor locale, pe baza unei norme de reprezentare;
 2. Consiliul Director Judeţean: constituit din membrii Biroului Permanent Judeţean, preşedinţii organizaţiilor locale şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti, parlamentarii din județ/municipiul București ai partidului, preşedintele consiliului judeţean – membru al partidului, primarul general al municipiului Bucureşti – membru al partidului, primarii sau viceprimarii municipiilor reşedinţă de judeţ / de sectoare – membri ai partidului, primarii sau viceprimarii localităților din județ – membri ai partidului şi consilierii judeţeni / ai municipiului București – membri ai partidului;
 3. Biroul Permanent Judeţean: constituit din Preşedintele organizaţiei judeţene, Prim-vicepreședintele Organizației județene, Secretarul general al organizaţiei judeţene, 5 vicepreşedinţi ai organizaţiei judeţene şi președintele Organizației Județene de Tineret.

Art. 26

 1. Convenţia Judeţeană este organ decizional al partidului şi este constituită din:
  • Delegaţi aleşi de organizaţiile locale;
  • Membrii Consiliului Director Judeţean;
 2. Norma de reprezentare la Convenţia Judeţeană se stabileşte de Consiliul Director Judeţean, la propunerea Biroul Permanent Judeţean, în funcţie de numărul de membri activi ai filialei judeţene (ai municipiului Bucureşti) și va reflecta structura pe vârste, pe sexe și pe naționalități a o organizațiilor locale.
 3. Fiecare participant la lucrările Convenţiei Judeţene are dreptul la un singur vot. Votul în cadrul Convenţiei se exprimă deschis, prin ridicarea mâinii sau secret, prin buletin de vot, după caz.
 4. Convenţia Judeţeană se întruneşte în sesiuni ordinare, odată la 4 ani.
 5. Convenţia Judeţeană se întruneşte în sesiune extraordinară ori de câte ori este necesar, la cererea Preşedintelui Filialei Judeţene a partidului, a majorităţii membrilor Consiliului Director Judeţean sau la cererea a jumătate plus unu din filialele locale.
 6. Convenţia Judeţeană are următoarele competenţe:
  • revizuiește, deliberează și aprobă programe și planuri de acțiune pentru implementarea politicii partidului în filiala respectivă;
  • revizuiește, deliberează și aprobă rezoluțiile politice supuse plenului;
  • analizează activitatea organelor de conducere locale alese, a parlamentarilor și a reprezentanților numiți sau aleși în administrația locală;
  • validează bugetul anual al filialei județene propus de Biroul Politic Județean;
  • hotărăşte asupra raportului CDJ, asupra raportului Președintelui Filialei, asupra raportului despre situația financiară, asupra planului de strategie electorală și asupra raportului de audit intern, precum și asupra oricăror altor documente;
  • alege, pentru un mandat de patru ani, prin vot uninominal secret Președintele, Prim-vicepreședintele, Vicepreședinții, Secretarul coordonator și Președintele Organizației Județene de Tineret. Președintele Organizației de Tineret va fi ales, conform unei proceduri descrise în Regulamentul de Organizare și Funcționare al ”FORȚA MOLDOVA”, de către delegații care au vârsta sub 35 de ani.
  • la propunerea Biroului Politic Județean și ținând cont de politica generală a Partidului FORȚA MOLDOVA, votează deschis și stabilește cu majoritate simplă încheierea unor alianţe politice şi/sau electorale la nivel județean, inclusiv cu liste comune atunci când este cazul, precum şi politica de coaliţie în cadrul Consiliului Județean al Administrației Publice, după aprobarea Biroului Politic Național;
  • alege prin vot preferențial, pe listă, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi, 3 (trei) membri ai Comisiei Județene de Integritate și Arbitraj.
  • alege prin vot preferențial, pe listă, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi, 3 (trei) membri ai Comisiei de Cenzori.
 7. Convocarea Convenţiei Judeţene se face de către Consiliul Director Judeţean, la propunerea Biroului Permanent Judeţean.
 8. Convocarea în sesiune ordinară se face cu cel puţin 60 de zile înainte de data stabilită pentru sesiune. Convocarea în sesiune extraordinară se face cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilită pentru sesiune.
 9. Convocarea se face prin:
  • Scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
  • E-mail;
  • Orice alt mijloc de comunicare la distanţă, inclusiv online.
 10. Convocarea va cuprinde locul, data şi ora desfăşurării Convenţia Judeţeană, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunării.
 11. Convenţia Judeţeană este statutar constituită la prima convocare cu participarea a jumătate plus unu din numărul delegaților.
 12. În cazul în care nu se întruneşte cvorumul de jumătate plus unu din numărul delegaților, Convenţia Judeţeană se convoacă pentru o dată ulterioară într-un interval de maximum 14 (patrusprezece) zile şi este statutar constituită oricare va fi numărul membrilor participanţi.
 13. Lucrările Convenţiei sunt conduse de Preşedintele Filialei Judeţene a partidului şi un prezidiu format din membrii Biroului Permanent Judeţean.
 14. La începutul lucrărilor se alege prin vot deschis o comisie de validare şi numărare a voturilor, precum şi o comisie de secretariat. Comisia de validare şi numărare întocmeşte Procese Verbale de validare a lucrărilor, precum şi Procese Verbale de numărare a voturilor. Comisia de secretariat asigură întocmirea Proceselor Verbale ale sesiunii, redactarea hotărârilor, rezoluţiilor şi celorlalte materiale. Toate documentele oficiale ale Convenţiei vor fi semnate de Preşedintele Filialei Judeţene a partidului şi membrii Comisiei de secretariat.

Art. 27

 1. Consiliul Director Judeţean este organul de conducere, decizie politică şi organizatorică al Filialei Judeţene a Partidului FORȚA MOLDOVA în perioada dintre Adunările Generale Judeţene / Convenţiile Judeţene.
 2. Consiliul Director Judeţean este constituit din:
  • membrii Biroului Permanent Judeţean;
  • preşedinţii organizaţiilor locale şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti;
  • parlamentarii partidului, din judeţ;
  • preşedinţele Consiliului Judeţean, membru al partidului;
  • primarii, viceprimarii şi consilierii judeţeni, membri ai partidului.
 3. În cadrul Consiliului Director Judeţean, fiecare membru al partidului are dreptul la un singur vot, pe care şi-l poate exercita prin buletin de vot pe hârtie, prin corespondenţă sau online.
 4. Consiliul Director Judeţean se întruneşte în sesiuni ordinare, de regulă o dată la 3 luni.
 5. Consiliul Director Judeţean se întruneşte în sesiune extraordinară ori de câte ori este necesar, la cererea Preşedintelui, a Secretarului General, a majorităţii membrilor Biroului Permanent Judeţean sau a majorităţii preşedinţilor filialelor judeţene.
 6. Consiliul Director Judeţean are următoarele competenţe:
  • Centralizează propunerile Adunărilor Generale Locale, completează şi stabilește lista candidaţilor partidului propuşi la alegerile pentru Parlamentul României. Trimite lista spre aprobare Biroului Permanent Național;
  • Primeşte de la Consiliile Directoare Locale, avizează şi returnează listele candidaţilor partidului la funcţiile de primari şi consilieri locali;
  • Propune, după avizul conform al Comisiei județene de Integritate şi Arbitraj, candidaţii partidului la funcţiile de Preşedinte al Consiliului Judeţean şi consilieri judeţeni;
  • Trimite spre avizare Consiliului Director Naţional lista candidaţilor partidului propuşi la funcţiile de Preşedinte al Consiliului Judeţean şi Primar, în municipiul reședință de județ;
  • Aprobă acţiunile politice curente ale Filialei Judeţene a partidului, precum şi modul de coordonare a programelor sau proiectelor politice propuse de către Biroul Permanent Judeţean;
  • Aprobă punerea în practică de către Biroul Permanent Judeţean a politicii de alianţe a partidului pe plan judeţean;Consiliul Director Judeţean are următoarele competenţe:
  • Aprobă, la propunerea Biroului Permanent Naţional, încheierea unor alianţe electorale politice şi/sau electorale la nivel de judeţă, inclusiv cu liste comune (atunci când este cazul), precum şi politica de coaliţie în cadrul Consiliului judeţean.
  • Analizează modul de transpunere în practică a politicii partidului în filialele locale;
  • Analizează şi aprobă activitatea politică şi acţiunile de dezvoltare a organizaţiilor locale;
  • Analizează activitatea organizatorică a filialelor locale, relaţiile organizaţiilor ale organizaţiilor locale cu BPJ şi hotărăşte măsuri în această privinţă;
  • Deliberează asupra litigiilor privind întocmirea listelor electorale pentru alegerile administrative locale la municipiile, oraşele şi comunele din judeţ şi ia hotărâri în acest sens, care sunt definitive;
  • Aprobă înființarea de departamente și Structuri Asociative, în cadrul Organizației Județene , în conformitate cu Statutul și Regulamentul de Organizare și Funcționare, al Partidului FORȚA MOLDOVA;
  • îndeplineşte orice sarcini atribuite de Convenţia Judeţeană;
 7. Convocarea Consiliului Director Judeţean se face la cererea Preşedintelui Filialei Judeţene a partidului sau a Secretarului General, a majorităţii membrilor Biroului Permanent Judeţean sau a majorităţii preşedinţilor filialelor locale.
 8. Convocarea se face prin:
  • Scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
  • E-mail;
  • Orice alt mijloc de comunicare la distanţă, inclusiv online.
 9. Convocarea va cuprinde locul, data şi ora desfăşurării Consilului Director Judeţean, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunării.
 10. Consiliul Director Judeţean este statutar constituit la prima convocare cu participarea a jumătate plus unu din numărul membrilor.
 11. În cazul în care nu se întruneşte cvorumul de jumătate plus unu din numărul membrilor, Consiliul Director Judeţean se convoacă pentru o dată ulterioară într-un interval de maximum 14 (patrusprezece) zile şi este statutar constituită oricare va fi numărul membrilor participanţi.

Art. 28

 1. Biroul Permanent Judeţean este organismul executiv al Filialei Judeţene a partidului, fiind responsabil de punerea în aplicare a tuturor deciziilor Adunării Generale Judeţene, Convenţiei Judeţene şi Consiliului Director Judeţean, de buna desfăşurare a activităţii curente a filialei judeţene a partidului şi de funcţiile de reprezentare şi comunicare internă şi externă ale filialei judeţene a partidului.
 2. Biroul Permanent Judeţean este constituit din 9 membri :
  • Preşedintele Filialei Judeţene a partidului;
  • 1 Prim-vicepreședinte
  • Secretarul general al Filialei Judeţene a partidului;
  • 5 vicepreşedinţi aleși ai Filialei judeţene a partidului;
  • Președintele Organizației județene de Tineret.
 3. Biroul Permanent Judeţean se întruneşte o dată pe săptămână şi oricând este necesar la convocarea Preşedintelui Filialei Judeţene a partidului, a unui înlocuitor desemnat sau la cererea a 1/3 din membrii Biroului Permanent Judeţean.
 4. Biroul Permanent Judeţean este statutar constituit la prima convocare cu participarea a jumătate plus unu din numărul membrilor.
 5. În cazul în care nu se întruneşte cvorumul de jumătate plus unu din numărul membrilor, Biroul Permanent Judeţean se convoacă pentru o dată ulterioară într-un interval de maximum 3 (trei) zile şi este statutar constituit oricare va fi numărul membrilor participanţi.
 6. Deciziile Biroului Permanent Judeţean se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în caz de balotaj votul Președintelui fiind decisiv.
 7. Biroul Permanent Judeţean are următoarele atribuţii principale:
  • numeşte după avizul conform al Comisiei de Integritate şi Arbitraj Judeţene şi revocă din funcţii reprezentanţii partidului în instituţii judeţene;
  • numeşte sau desfiinţează, în funcţie de rezultatele obţinute, grupurile de iniţiativă pentru înfiinţarea organizaţiilor locale;
  • iniţiază şi dezvoltă relaţiile interne şi internaţionale ale Partidului FORȚA MOLDOVA cu alte partide politice, asociaţii patronale, organizaţii neguvernamentale, sindicate, etc.;
  • asigură informarea permanentă a Consiliilor Directoare Locale cu privire la activitatea curentă a partidului;
  • coordonează activitatea comisiilor judeţene permanente şi a departamentelor judeţene (subordonate acestor comisii) de politici publice şi numeşte comitetele de conducere ale acestor comisii şi departamente;
  • adoptă ca întreg, sau prin membrii săi în funcţie de competenţe, poziţii publice oficiale ale filialei judeţene a partidului în legătură cu evenimentele politice, sociale şi economice curente, cu activitatea partidelor politice, a Parlamentului, a Guvernului sau a Preşedintelui României etc;
  • conduce activitatea Filialei Judeţene a partidului între şedinţele Consiliului Director Judeţean;
  • în cazuri urgente care pot afecta grav imaginea partidului, propune Comisiei de Integritate şi Arbitraj Judeţene aplicarea de sancţiuni pentru membrii Partidului FORȚA MOLDOVA;
  • stabilește ordinea pe listele de candidați pentru Consiliul Județean și validează propunerile de candidați pentru primari și consiliile locale;
  • decide în cazul contestaţiilor privind hotărârile Comisiei de Integritate şi Arbitraj Judeţene, în limitele prevederilor procedurale ale prezentului Statut;
  • propune norma de reprezentare pentru delegaţii la Convenţia Judeţeană;
  • stabileşte structura de personal angajat pentru necesităţile de funcţionare ale structurilor judeţene şi efectuează angajări şi concedieri;
  • întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli pentru filiala judeţeană şi îl propune spre aprobare Consiliului Director Judeţean;
  • administrează patrimoniul şi resursele financiare şi materiale ale structurilor judeţene;
  • numeşte purtătorul de cuvânt al Filialei Judeţene a partidului;
  • elaborează regulamentele de organizare şi funcţionare internă a structurilor constituite în interiorul filialei judeţene a partidului şi le propune spre aprobare Consiliului Director Judeţean;
  • propune Consiliului Director Judeţean înființarea de departamente, comisii permanente și Structuri asociative, în conformitate cu Statutul și Regulamentul de Organizare și Funcționare, al Partidului FORȚA MOLDOVA;
  • decide schimbarea sediului filialei judeţene al Partidului FORȚA MOLDOVA.

Art. 29

Competenţele membrilor Biroului Permanent Judeţean:

 1. Preşedintele Filialei Judeţene a partidului este conducătorul politic al filialei judeţene a partidului. Preşedintele Filialei Judeţene a partidului:
  • reprezintă filiala judeţeană a partidului în întâlnirile oficiale interne şi externe;
  • prezidează lucrările organismelor de conducere judeţeană a partidului, conform prevederilor prezentului Statut;
  • urmăreşte punerea în aplicare a deciziilor organismelor de conducere judeţeană a partidului şi emite dispoziţii pentru aducerea la îndeplinire a acestor decizii;
  • prezintă, periodic, în faţa Consiliului Director Judeţean, rapoarte privind stadiul îndeplinirii obiectivelor politice asumate prin Programul politic sau de guvernare al partidului;
  • propune motivat, organismului de decizie competent, demiterea din funcţie a oricărei persoane care deţine funcţii de conducere în filiala judeţeană a partidului.
 2. Prim-vicepreședintele este înlocuitorul președintelui, în lipsa și din însărcinarea acestuia.
 3. Secretarul general al Filialei Judeţene este responsabil cu activitatea de organizare a partidului. Secretarul general al filialei judeţene:
  • supervizează activitatea organizaţiilor locale, împreună cu un număr de 2-5 secretari generali adjuncţi, aflaţi în subordinea sa şi împreună cu vicepreşedinţii filialei judeţene a partidului responsabili de coordonarea organizaţiilor locale;
  • întocmeşte şi ţine la zi Registrul Membrilor şi Structurilor Asociative ale filialei judeţene;
  • asigură că organizaţiile locale aplică deciziile şi proiectele organismelor judeţene de conducere;
  • îşi formează un aparat de lucru în subordine format din 2-5 secretari generali adjuncţi, fiecare dintre ei responsabili pe o zonă din raza teritorială judeţeană. Secretarii generali adjuncţi sunt numiţi de Biroul Permanent Judeţean, la propunerea Secretarului general judeţean, cu acordul Președintelui filialei județene
  • asigura coerenţa activităţii comune a organizaţiilor locale şi a comisiilor permanente judeţene.
 4. Vicepreşedinţii Filialei Judeţene a partidului sunt lideri de imagine şi comunicare ai filialei judeţene a partidului, având responsabilităţi de reprezentare a filialei județene în limita mandatului dat de Biroul Permanent Judeţean şi în limitele statutare, şi responsabilităţi de coordonare a activităţii organizaţiilor locale din judeţ, în coordonare cu Secretarul general judeţean şi secretarul general adjunct responsabil cu o anumită jumătate din raza teritorială a judeţului. Vicepreşedinţii prezidează, prin dispoziţie a Preşedintelui Filialei Judeţene a partidului, şedinţele structurilor judeţene de conducere şi îndeplinesc orice atribuţii delegate de către Preşedintele Filialei Judeţene a partidului.
 5. Președintele Organizației de Tineret coordonează Organizația Județeană de Tineret, în conformitate cu Statutul și Regulamentul de Organizare și Funcționare, al Partidului FORȚA MOLDOVA;

Titlul 3. Structura de conducere a Partidului ”FORȚA MOLDOVA” la nivel național

Art. 30

 1. Structura de conducere la nivel naţional este formată din:
  • Adunarea Generală Naţională: constituită din totalitatea membrilor cu drept de vot ai partidului;
  • Consiliul Director Naţional: constituit din membrii Biroului Permanent Naţional, preşedinţii organizaţiilor judeţene şi al municipiului Bucureşti, parlamentarii partidului, miniştrii, membri ai partidului, preşedinţii consiliilor judeţene, membri ai partidului, primarul general al municipiului Bucureşti, membru al partidului, primarii sau viceprimarii municipiilor reşedinţă de judeţ şi de sectoare, membri ai partidului;
  • Biroul Permanent Naţional: constituit din Preşedintele partidului, Prim-vicepreședintele Partidului, Secretarul general, vicepreşedinţii partidului şi preşedintele Organizației Naționale de Tineret.

Art. 31.

 1. Adunarea Generală Naţională este organul decizional suprem al partidului şi este constituită din totalitatea membrilor partidului.
 2. În cadrul Adunării Generale, fiecare membru al partidului are dreptul la un singur vot, pe care şi-l poate exercita prin corespondenţă sau online.
 3. Adunarea Generală Naţională se întruneşte în sesiuni ordinare, de regulă o dată la patru ani sau în maximum 6 (șase) luni de la data la care au avut loc alegerile pentru Parlamentul României.
 4. Adunarea Generală Naţională se întruneşte în sesiune extraordinară ori de câte ori este necesar, la cererea Preşedintelui partidului, a majorităţii membrilor Consiliului Director Naţional sau la cererea a 25 de filiale judeţene.
 5. Adunarea Generală Naţională are următoarele competenţe:
  • alege prin vot secret Președintele Partidului, Prim-vicepreședintele, 5 (cinci) Vicepreședinți, Secretarul General al partidului, 8 (opt) Secretari Regionali, Trezorierul, 2 (doi) membri care vor face parte din Biroul Politic Național Președintele Organizației Naționale de Tineret şi Preşedintele Comisiei de Integritate şi Arbitraj, pe o perioadă de 4 ani;
  • Adoptă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Partidului, care va descrie detaliat structura și funcționarea departamentelor, comisiilor permanente, structurilor asociative și a Organizației de Tineret;
  • Adoptă Programul Politic al Partidului;
  • Adoptă Statutul Partidului şi aprobă modificarea prevederilor acestuia;
  • Alege, la propunerea Consiliului Director Naţional, Candidatul la Preşedinţia României al Partidului FORȚA MOLDOVA;
  • Aprobă candidaţii pentru alegerile europarlamentare, la propunerea Consiliului Director Naţional;
  • Aprobă, la propunerea Consiliului Director Naţional, încheierea unor alianţe electorale politice şi/sau electorale, inclusiv cu liste comune (atunci când este cazul), precum şi politica de coaliţie parlamentară şi/sau guvernamentală
  • Aprobă raportul Biroului Permanent Naţional, prezentat de Preşedintele partidului;
  • Aprobă fuziunile sau alianțele naționale cu alte formaţiuni politice;
  • Hotărăşte dizolvarea partidului.
 6. Convocarea Adunării Generale Naţionale se face de către Consiliul Director Naţional, la propunerea Biroului Permanent Naţional.
 7. Convocarea în sesiune ordinară se face cu cel puţin 60 de zile înainte de data stabilită pentru sesiune. Convocarea în sesiune extraordinară se face cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilită pentru sesiune.
 8. Convocarea se face prin:
  • Scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
  • E-mail;
  • Orice alt mijloc de comunicare la distanţă, inclusiv online.
 9. Convocarea va cuprinde locul, data şi ora desfăşurării Adunării Generale, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunării. Când pe ordinea de zi figurează modificarea Statutului sau a Programului politic, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.
 10. Adunarea Generală Naţională este statutar constituită la prima convocare cu participarea a jumătate plus unu din numărul membrilor.
 11. În cazul în care nu se întruneşte cvorumul de jumătate plus unu din numărul membrilor, Adunarea Generală se convoacă pentru o dată ulterioară într-un interval de maximum 14 (patrusprezece) zile şi este statutar constituită oricare va fi numărul membrilor participanţi. 

Art. 32

 1. Consiliul Director Naţional este organul de conducere, decizie politică şi organizatorică al Partidului FORȚA MOLDOVA în intervalul de timp dintre Adunările Generale Naţionale .
 2. Consiliul Director Naţional este constituit din:
  • membrii Biroului Permanent Naţional;
  • preşedinţii organizaţiilor judeţene şi al municipiului Bucureşti;
  • parlamentarii, membri ai partidului;
  • miniştrii, membri ai partidului;
  • preşedinţii consiliilor judeţene, membri ai partidului;
  • primarul general al municipiului Bucureşti, membru al partidului;
  • primarii sau viceprimarii municipiilor reşedinţă de judeţ şi de sectoare, membri ai partidului;
 3. În cadrul Consiliului Director Naţional, fiecare membru al partidului are dreptul la un singur vot, pe care şi-l poate exercita prin buletin de vot pe hârtie, prin corespondenţă sau online.
 4. Consiliul Director Naţional se întruneşte în sesiuni ordinare, de regulă o dată la 3 luni.
 5. Consiliul Director Naţional se întruneşte în sesiune extraordinară ori de câte ori este necesar, la cererea Preşedintelui partidului, a majorităţii membrilor Biroului Permanent Naţional sau a majorităţii preşedinţilor filialelor judeţene.
 6. Consiliul Director Naţional are următoarele competenţe:
  • Propune Adunării Generale Naţionale candidatul/candidaţii la Preşedinţia României ai Partidului FORȚA MOLDOVA, după avizul conform al Comisiei de Integritate şi Arbitraj;
  • Propune Convenţiei Naţionale candidatul/candidaţii partidului la funcţia de Prim Ministru, după avizul conform al Comisiei de Integritate şi Arbitraj;
  • Propune Adunării Generale Naţionale candidaţii partidului la alegerile pentru Parlamentul European, după avizul conform al Comisiei de Integritate și Arbitraj, la ședința cărei sunt invitați 2 reprezentanți ai societății civile cu notorietate națională, bună reputație profesională și morală;
  • Propune Adunării Generale încheierea unor alianţe electorale politice şi/sau electorale, inclusiv cu liste comune (atunci când este cazul), precum şi politica de coaliţie parlamentară şi/sau guvernamentală.
  • Primeşte de la Consiliile Directoare Judeţene propuneri pentru candidații la alegerile pentru Parlamentul României, pe care le avizează sau, după caz, le respinge;
  • Aprobă acţiunile politice curente ale partidului, precum şi modul de coordonare a programelor sau proiectelor politice propuse de către Biroul Permanent Naţional;
  • Propune Adunării Generale Naționale, spre aprobare, Regulamentul de Organizare și Funcționare al Partidului ”FORȚA MOLDOVA”;
  • Numește membrii comitetelor de conducere ale Comisiilor de specialitate, la propunerea Președintelui partidului, a Biroului Permanent Național sau a Consiliilor Directoare Județene;
  • Aprobă iniţierea şi punerea în practică de către Biroul Permanent Naţional a politicii de alianţe a partidului;
  • analizează modul de transpunere în practică a politicii partidului în teritoriu;
  • hotărăşte direcţiile principale pe baza cărora îşi desfăşoară activitatea organizaţiile teritoriale;
  • analizează şi aprobă activitatea politică şi acţiunile de dezvoltare a organizaţiilor teritoriale;
  • analizează activitatea organizatorică în teritoriu, relaţiile organizaţiilor teritoriale cu BPN şi hotărăşte măsuri în această privinţă;
  • deliberează asupra litigiilor privind întocmirea listelor electorale pentru alegerile administrative locale la municipii reşedinţă de judeţ, judeţe, sectoare şi municipiul Bucureşti şi ia hotărâri în acest sens, care sunt definitive;
  • îndeplineşte orice sarcini atribuite de Adunarea Generală Naţională sau Convenţia Naţională.
 7. Convocarea Consiliului Director Naţional se face la cererea Preşedintelui partidului sau a Secretarului General, a majorităţii membrilor Biroului Permanent Naţional sau a majorităţii preşedinţilor filialelor judeţene.
 8. Convocarea se face prin:
 9. Convocarea va cuprinde locul, data şi ora desfăşurării Consilului Director Naţional, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunării.
 10. Consiliul Director Naţional este statutar constituit la prima convocare cu participarea a jumătate plus unu din numărul membrilor.
 11. În cazul în care nu se întruneşte cvorumul de jumătate plus unu din numărul membrilor, Consiliul Director Naţional se convoacă pentru o dată ulterioară într-un interval de maximum 14 (patrusprezece) zile şi este statutar constituită oricare va fi numărul membrilor participanţi.

Art. 33

 1. Biroul Permanent Naţional este organismul executiv al partidului, fiind responsabil de punerea în aplicare a tuturor deciziilor Adunării Generale Naţionale, Convenţiei Naţionale şi Consiliului Director Naţional, de buna desfăşurare a activităţii curente a partidului şi de funcţiile de reprezentare şi comunicare internă şi externă ale partidului.
 2. Biroul Permanent Naţional este constituit din:
  • Preşedintele partidului;
  • prim-vicepreședintele partidului
  • Secretarul general;
  • 8 vicepreşedinţi ai partidului;
  • Președintele Organizației naționale de Tineret..
 3. Biroul Permanent Naţional se întruneşte o dată pe săptămână şi oricând este necesar la convocarea Preşedintelui partidului, a unui înlocuitor desemnat sau la cererea a 1/3 din membrii Biroului Permanent Naţional.
 4. Biroul Permanent Naţional este statutar constituit la prima convocare cu participarea a jumătate plus unu din numărul membrilor.
 5. În cazul în care nu se întruneşte cvorumul de jumătate plus unu din numărul membrilor, Biroul Permanent Naţional se convoacă pentru o dată ulterioară într-un interval de maximum 4 (patru) zile şi este statutar constituit oricare va fi numărul membrilor participanţi.
 6. Deciziile Biroului Permanent Naţional se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
 7. Biroul Permanent Naţional are următoarele atribuţii principale:
  • conduce activitatea partidului între şedinţele Consiliului Director Naţional;
  • adoptă ca întreg, sau prin membrii săi în funcţie de competenţe, poziţii publice oficiale ale partidului în legătură cu evenimentele politice, sociale şi economice curente, cu activitatea partidelor politice, a Parlamentului, a Guvernului sau a Preşedintelui României etc;
  • coordonează activitatea comisiilor permanente şi a departamentelor centrale (subordonate acestor comisii) de politici publice;
  • asigură informarea permanentă a Consiliilor Directoare Judeţene cu privire la activitatea curentă a partidului;
  • coordonează activitatea grupurilor parlamentare ale Partidului FORȚA MOLDOVA şi a demnitarilor partidului;
  • negociază cu mandat de la Consiliul Director Naţional alianţe sau protocoale de colaborare cu alte formaţiuni politice şi propune rezultatele acestor negocieri spre aprobare, conform prevederilor statutare;
  • iniţiază şi dezvoltă relaţiile interne şi internaţionale ale Partidului FORȚA MOLDOVA cu alte partide politice, asociaţii patronale, organizaţii neguvernamentale, sindicate, etc.;
  • conduce şi coordonează campaniile electorale ale Partidului FORȚA MOLDOVA pentru alegerile locale, parlamentare şi prezidenţiale şi numeşte şefii fiecăreia dintre aceste campanii electorale;
  • numeşte sau desfiinţează, în funcţie de rezultatele obţinute, grupurile de iniţiativă pentru înfiinţarea organizaţiilor judeţene, sau locale din judeţele unde nu există organizaţie judeţeană;
  • numeşte, după avizul conform al Comisiei de Integritate şi Arbitraj Naţionale, şi revocă din funcţii reprezentanţii partidului în instituţii centrale, foruri şi organizaţii interne şi internaţionale;
  • are drept de veto asupra persoanelor înscrise pe listele de candidaţi pentru alegerile locale sau pentru Parlamentul României, doar pentru motive de integritate sau de imagine, având obligaţia de a motiva public decizia;
  • în cazuri urgente care pot afecta grav imaginea partidului, propune Comisiei de Integritate şi Arbitraj aplicarea de sancţiuni imediate pentru membrii Partidului FORȚA MOLDOVA;
  • decide în cazul contestaţiilor privind hotărârile Comisiei de Integritate şi Arbitraj, în limitele prevederilor procedurale ale prezentului Statut;
  • stabileşte structura de personal angajat pentru necesităţile de funcţionare ale structurilor centrale şi efectuează angajări şi concedieri;
  • întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli şi îl propune spre aprobare Consiliului de Conducere Naţional;
  • administrează patrimoniul şi resursele financiare şi materiale ale structurilor centrale;
  • numeşte purtătorul de cuvânt al partidului;
  • elaborează regulamentele de organizare şi funcţionare internă a structurilor constituite în interiorul partidului şi le propune spre aprobare Consiliului Director Naţional;
  • decide schimbarea sediului central al Partidului FORȚA MOLDOVA.

Art. 34

Competenţele membrilor Biroului Permanent Naţional:

 1. Preşedintele partidului este conducătorul politic al partidului, fiind liderul doctrinar şi de imagine al partidului. Preşedintele partidului:
  • reprezintă partidul în întâlnirile oficiale interne şi externe;
  • prezidează lucrările organismelor de conducere naţională a partidului, conform prevederilor prezentului Statut;
  • urmăreşte punerea în aplicare a deciziilor organismelor de conducere naţională a partidului şi emite dispoziţii pentru aducerea la îndeplinire a acestor decizii;
  • prezintă, periodic, în faţa Consiliului Director Naţional, rapoarte privind stadiul îndeplinirii obiectivelor politice asumate prin Programul politic sau de guvernare al partidului;
  • propune motivat, organismului de decizie competent, demiterea din funcţie a oricărei persoane care deţine funcţii de conducere în partid.
 2. Prim- vicepreședintele partidului este înlocuitorul președintelui în lipsa sau din însărcinarea acestuia
 3. Secretarul general este responsabil cu activitatea de organizare a partidului. Secretarul general:
  • supervizează activitatea organizaţiilor judeţene, împreună cu un număr de 8 secretari generali adjuncţi aflaţi în subordinea sa şi împreună cu vicepreşedinţii FORȚA MOLDOVA responsabili de coordonarea politică a organizaţiilor judeţene;
  • întocmeşte şi ţine la zi Registrul Membrilor;
  • asigură că organizaţiile judeţene aplică deciziile şi proiectele organismelor naţionale de conducere;
  • îşi formează un aparat de lucru în subordine format din 8 secretari generali adjuncţi, fiecare dintre ei responsabili de judeţele dintr-o regiune de dezvoltare a României. Secretarii generali adjuncţi sunt numiţi de Biroul Permanent Naţional, la propunerea Secretarului general, cu acordul Președintelui partidului;
  • asigura coerenţa activităţii comune a organizaţiilor judeţene şi a comisiilor permanente.
 4. Vicepreşedinţii sunt lideri de imagine şi comunicare ai partidului, având responsabilităţi de reprezentare a partidului în limita mandatului dat de Biroul Permanent Naţional şi în limitele statutare, şi responsabilităţi de coordonare a activităţii organizaţiilor judeţene din regiunile de dezvoltare ale României, în coordonare cu Secretarul general şi secretarul general adjunct responsabil cu o anumită regiune.
 5. Vicepreşedinţii prezidează, prin dispoziţie a Preşedintelui partidului, şedinţele structurilor naţionale de conducere şi îndeplinesc orice atribuţii delegate de către Preşedintele partidului.
 6. Președintele Organizației de Tineret, a partidului FORȚA MOLDOVA, coordonează activitatea Organizației de Tineret formată din membri sub 35 de ani, pe baza atribuțiilor stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, aprobat de Adunarea Generală.

Titlul 4: Procedurile de alegere a organelor executive

Art.35

Şedinţele organismelor de conducere ale partidului, la nivel naţional, judetean, al Capitalei și local, sunt constituite statutar dacă la ele participă peste jumătate din numărul membrilor acestora.

Art. 36

În cadrul organismelor de conducere ale partidului votul se exprimă deschis sau secret, în conformitate cu prevederile Statutului şi Legii partidelor politice, în toate formele posibile, prin ridicarea mâinii, la urnă, vot electronic, prin corespondență, sau orice alt mijloc de comunicare care asigura secretul votului, pentru a asigura accesul fiecărui membru al partidului la vot.

Art. 37

În cadrul organismelor de conducere, în caz de egalitate de vot, votul preşedintelui acelui organism este decisiv.

Art. 38

În cazul alegerii membrilor tuturor organismelor de conducere, a delegaţilor la forurile superioare sau când se iau hotărâri cu privire la persoane, votul este secret.

Art. 39

Hotărârile în cadrul organismelor de conducere se iau în prezenţa a peste jumătate din membrii organismului respectiv, cu peste jumătate din voturile celor prezenţi – cu excepţia cazurilor în care Statutul prevede altfel.

Art. 40

Membrii organismelor de conducere ale Partidului FORȚA MOLDOVA , la toate nivelurile, se aleg pentru o perioadă de 4 (patru) ani. Alegerile locale, județene și ale municipiului Bucuresti, trebuie să aibă loc nu mai târziu de 12 (douăsprezece) luni după Adunarea Generală Națională prin care s-a ales o conducerea partidului.

Art. 41

Rezultatul alegerilor pentru organismele de conducere la nivel local se validează de către Birourile Politice Județene, iar pentru organismele de conducere judetene și ale municipiului Bucuresti de către Consiliul Director Național. În caz de invalidare se procedează la noi alegeri.

Art. 42

Pentru locurile devenite vacante în organismele de conducere, se cooptează membri, în ordinea voturilor obţinute, în condiţiile prevăzute de prezentul statut.

Art. 43

În cazul în care numărul locurilor vacante, indiferent de ocuparea ulterioară prin cooptare, depăşeşte jumătate din totalul celor aleşi iniţial în organismul de conducere, se vor organiza noi alegeri. 

Art. 44

 1. Până la alegeri, conducerea organizațiilor va fi asigurată de un Comitet interimar de conducere compus din preşedinte şi 3-9 membri, numiţi de:
  • Biroul Politic Județean pentru Organizațiile Locale;
  • Biroul Politic Național pentru Filalele Județene și a municipiului București.

Art. 45

Acțiunea revocării, oricare ar fi funcția de conducere în cauză, este declanșată de o treime din totalul membrilor cu cotizația la zi ai forului respectiv și este decisă în sesiune extraordinară, cu majoritate simplă.

Art. 46

Toți candidații prezentați Adunării Generale pentru decizie trebuie să aibă avizul pozitiv al Comisiei de Integritate și Arbitraj.

Art. 47

Convocarea, campania electorală internă și procedurile de organizare și votare în cadrul Adunărilor Generale și la Convenția Județeană sau a municipiului București sunt prevăzute, respectiv detaliate, în Regulamentul de Aplicare a Statutului.

Art. 48

Alegerea Președintelui Organizației Naționale de Tineret și a celorlalte structuri de conducere ale Organizației de Tineret, a departamentelor funcționale, comisiilor de specialitate și Structurilor Asociative vor fi descrise în Regulamentul de Organizare și Funcționare, adoptat de Adunarea Generală Națională:

 

 • Capitolul IV: COMISIILE PERMANENTE ALE PARTIDULUI

 

Art. 49

Comisiile permanente ale partidului sunt:

 1. Comisia de Integritate şi Arbitraj;
 2. Comisia de audit;

Art. 50

Comisia de Integritate şi Arbitraj şi Comisia de audit sunt comisii tehnice ale partidului, membrii acestora fiind aleşi prin procedură de vot.

Art. 51

 1. Comisia de integritate şi arbitraj este garantul respectării prevederilor Statutului de către organismele de conducere şi de către membri, şi garantul respectării drepturilor membrilor recunoscute prin Statut.
 2. Comisia Naţională de Integritate şi Arbitraj este alcătuită din 3 membri aleşi de Adunarea Generală Naţională. Mandatul membrilor este de 4 ani.
 3. Comisia Judeţeană de Integritate şi Arbitraj este alcătuită din 3 membri aleşi de Convenţia Judeţeană. Mandatul membrilor este de 4 ani.
 4. Preşedintele Comisiei nu poate avea nicio altă funcţie aleasă în partid.

Art. 52

 1. Comisia de Integritate şi Arbitraj are următoarele atribuţii:
 2. Elaborează, după consultări publice în cadrul partidului, criteriile de integritate pentru candidatura membrilor partidului pentru funcţii de conducere la nivel national sau judeţean şi pentru candidatura membrilor partidului membri la funcţii alese în afara partidului;
 3. Comisia poate fi sesizată sau se poate autosesiza cu privire la încălcarea criteriilor de integritate sau nerespectarea prevederilor Statutului de către membrii de partid;
 4. aviz conform cu privire la îndeplinirea criteriilor prevăzute la alin. (1) de către membrii partidului care îşi anunţă intenţia de a candida la funcţii de conducere naţionale sau judeţene în interiorul partidului sau la funcţii în afara partidului;
 5. Comisia poate fi sesizată sau se poate autosesiza în legătură cu neconcordanţa dintre decizii sau hotărâri ale organismelor de conducere ale Partidului şi prevederile Statutului;
 6. Soluţionează din oficiu sau la cerere litigiile dintre membrii Partidului, litigiile dintre membrii Partidului şi organele de conducere, şi litigiile între organele de conducere ale Partidului.

Art. 53

 1. Comisia de integritate şi arbitraj se întruneşte ori de câte ori este necesar, convocată de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către un înlocuitor desemnat;
 2. Atât convocarea, cât şi deliberarea şi luarea deciziilor se pot face prin orice modalitate de comunicare, inclusiv online sau videoconferinţă;
 3. Dezbaterile, deliberările şi deciziile Comisiei se consemnează într-o minută (proces-verbal).

Art. 54

Procedura de aplicare a sancţiunilor

 1. În aplicarea sancţiunilor, Comisia de Integritate şi Arbitraj (de la nivel naţional sau judeţean) este sesizată de orice membru de partid sau se autosesizează, în caz că are cunoştinţă de faptă, şi decide sancţiunile în cel mai scurt termen;
 2. Membrul vizat va fi înştiinţat prin orice mijloc care asigură informarea reală despre declanşarea procedurii şi va fi invitat pentru a fi audiat de către Comisia de Integritate şi Arbitraj. Absenţa netemeinic motivată până la data fixată prin convocare nu va împiedica continuarea procedurii.
 3. Decizia de sancţionare se comunică membrului de partid sancţionat, în scris, în termen de 5 zile de la adoptarea deciziei.
 4. Orice membru al partidului poate contesta decizia de sancţionare sau nesancţionare dată de Comisia Judeţeană de Integritate şi Arbitraj la Comisia Naţională de Integritate şi Arbitraj în termen de 10 zile de la data comunicării deciziei. Decizia din apel este definitivă.
 5. Orice membru al partidului poate contesta decizia de sancţionare sau nesancţionare dată de Comisia Naţională de Integritate şi Arbitraj la Biroul Permanent Naţional în termen de 10 zile de la data comunicării deciziei. Decizia din apel este definitivă.
 6. Comisia Naţională de Integritate şi Arbitraj poate direcţiona o sesizare primită către Comisia Judeţeană de Integritate şi Arbitraj, dacă este de competenţa acesteia.
 7. În cazul preşedinţilor organizaţiilor judeţene şi al membrilor Biroului Permanent Naţional, cu excepţia celor aleşi prin votul Adunării Generale, prima instanţă competentă este Comisia Naţională de Integritate şi Arbitraj.
 8. În cazul Preşedintelui partidului şi al Secretarului General, Comisia Naţională de Integritate şi Arbitraj poate propune sancţionarea, iar Adunarea Generală extraordinară decide prin vot în termen de maximum 45 de zile.
 9. În cazul Preşedintelui Comisiei Naţionale de Integritate şi Arbitraj, Biroul Permanent Naţional poate propune sancţionarea, iar Adunarea Generală extraordinară decide prin vot în termen de maximum 45 de zile.

Art. 55

Procedura de avizare a candidaturilor

 1. Membrii de partid care doresc să candideze la o funcţie de conducere judeţeană sau la o funcţie de conducere naţională depun la Comisia Judeţeană de Integritate şi Arbitraj, respectiv Comisia Naţională de Integritate şi Arbitraj, a candidaturilor, după caz, un formular semnat cu privire la criteriile de integritate, un CV şi declaraţii de avere şi interese și alte documente prevăzute de Statut.
 2. Documentele prevăzute la alin. (1) se depun cu cel puţin 20 de zile înainte de alegerile interne, dacă Statutul nu prevede altfel. La cererea Comisiei, candidaţii pot depune şi alte documente;
 3. Comisia de integritate şi arbitraj dă avizul conform privind candidatura cu cel puţin 10 zile înainte de alegerile interne, dacă Statutul nu prevede altfel;
 4. Avizul Comisiei judeţene poate fi contestat la Comisia naţională în cazul candidaturilor la nivel judeţean. Avizul Comisiei naţionale nu poate fi contestat;
 5. Membrii de partid care doresc să candideze la o funcţie aleasă în alegerile locale, parlamentare sau europarlamentare depun la Comisia Judeţeană de Integritate şi Arbitraj, respectiv Comisia Naţională de Integritate şi Arbitraj, un formular semnat cu privire la criteriile de integritate, un CV şi declaraţii de avere şi interese și alte documente dacă Statutul prevede astfel;
 6. Documentele prevăzute la alin. (5) se depun cu cel puţin 90 de zile înainte de desfăşurarea alegerilor, dacă Statutul nu prevede altfel. La cererea Comisiei, candidaţii pot depune şi alte documente;
 7. Comisia de integritate şi arbitraj dă avizul conform privind candidatura cu cel puţin 60 de zile înainte de desfăşurarea alegerilor, dacă Statutul nu prevede altfel;
 8. Avizul Comisiei judeţene poate fi contestat la Comisia naţională în cazul candidaturilor la nivel judeţean. Avizul Comisiei naţionale nu poate fi contestat.

Art. 56

 1. Comisia de Audit este organismul partidului care controlează modul de realizare şi provenienţa fondurilor partidului, oportunitatea şi corectitudinea cheltuielilor, modul de constituire şi întreţinere a patrimoniului partidului, precum şi orice altă activitate economică şi financiară a partidului, atât curentă, cât şi legată de campaniile electorale
 2. Comisia de Audit îşi desfăşoară activitatea şi coordonează activitatea tuturor Comisiilor Judeţene de Audit pe baza unui regulament intern, redactat de membrii Comisiei şi aprobat de Biroul Permanent Naţional. Regulamentul trebuie să prevadă şi proceduri si criterii de audit intern al organizatiilor de conducere de la nivel central, teritorial si local.
 3. Comisia Națională de Audit este constituita din 3 membri aleşi de Adunarea Generală Naţională.
 4. Preşedintele Comisiei este ales prin vot secret cu majoritate absolută dintre membrii Comisiei. Preşedintele Comisiei nu poate avea nici o altă funcţie la nivel naţional în partid.
 5. Comisia prezintă rapoarte de activitate şi de performanţă a organismelor de conducere, la solicitare, în faţa structurilor de conducere naţiona

 

 • CAP V – PATRIMONIUL ŞI FONDURILE PARTIDULUI FORȚA MOLDOVA

 

Art. 57

Partidul FORȚA MOLDOVA poate deţine bunuri mobile şi imobile care sunt necesare activităţilor sale specifice.

Art. 58

Partidul FORȚA MOLDOVA deține un patrimoniu inițial de 300 (treisute) RON, constituit din aportul în numerar al semnatarilor prezentului Statut;

Art. 59

 1. Sursele de finanţare ale partidului provin din:
  • Cotizaţiile membrilor partidului;
  • Donaţii şi legate;
  • Venituri provenite din activităţi proprii;
  • Subvenţii de la bugetul de stat;
  • Alte surse, potrivit legii

Art. 60

 1. Operaţiunile de încasări şi plăţi se efectuează prin conturi în lei şi în valută deschise, potrivit legii, în bănci cu sediul în România şi se gestionează prin mandatari financiari, numiţi de către Birourile Permanente de la toate nivelurile de conducere. Mandatarii financiari vor prezenta Birourilor Permanente rapoarte periodice privind pasivele şi activele acestor conturi.

Art. 61

 1. Membrii partidului plătesc o cotizaţie lunară al cărei cuantum este propus de Birourile Permanente Județene.
 2. Biroul Permanent Naţional stabileşte o cotizaţie lunară pentru persoanele alese sau numite în funcţiile de conducere în structurile partidului, în administraţia locală sau centrală, precum şi pentru parlamentari.

 

 • CAP VI – ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII

 

Art. 62

Partidul FORȚA MOLDOVA îşi încetează activitatea prin:

 1. Autodizolvare, hotărâtă de Adunarea Generală Naţională, cu votul a peste două treimi din numărul membrilor;
 2. Dizolvare, pronunţată pe cale judecătorească sau prin hotărâre a Curţii Constituţionale;
 3. Constatarea încetării existenţei sale prin inactivitate de către Tribunalul Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii Partidelor Politice;
 4. În alte cazuri prevăzute de lege

 

 • CAP VII – DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

 

Art. 63

Până la organizarea primei Adunări Generale Naţionale, care va avea loc după înregistrarea partidului în Registrul Partidelor Politice, unde se vor alege organele de conducere şi control ale partidului prevăzute în prezentul Statut, se constituie Adunarea Generală a Membrilor Fondatori reuniţi în Grupul de Iniţiativă Națională (GIN), pentru înfiinţarea şi înregistrarea Partidului FORȚA MOLDOVA, ca organ deliberativ al partidului. GIN se întrunește în cadrul legal de 3 (trei) membri și are următoarele atribuții:

 1. Desemnează membrii fondatori care vor formula şi vor semna cererea de înregistrare a Partidului FORȚA MOLDOVA;
 2. Împuterniceşte persoanele desemnate să întocmească şi să desfăşoare formalităţile legale de constituire şi înregistrare a Partidului FORȚA MOLDOVA, să deschidă şi să opereze contul bancar şi să semneze declaraţia cu privire la sediul şi patrimoniul partidului.
 3. Aprobă și adoptă Statututul și Programul Partidului ”FORȚA MOLDOVA”.

Art. 64

Grupul de Iniţiativă Națională se compune din preşedinte şi un număr de 3 membri şi exercită toate atribuţiile executive în numele şi pentru Partidul FORȚA MOLDOVA până la alegerea organismelor de conducere şi control prevăzute în prezentul statut.

Grupul de Ințiativă Națională are următoarea componență:

 1. Rânja Traian-Neculaie -Președinte
 2. Apostol Ionel
 3. Benea Eugen
 4. Cernescu Cristian

Art. 65

Până la organizarea primei Adunări Naționale Grupul de Inițiativă Națională va Îndeplini funcția de de Birou Politic Național și va desemna Grupuri de inițiativă Județeană și președinți interimari județeni.

Art. 66

Adunarea Generală a Membrilor Fondatori şi Grupul de Iniţiativă îşi vor înceta de drept activitatea în momentul alegerii, de către Adunarea Generală Naţională şi Convenţia Naţională, a organismelor naţionale de conducere şi control ale partidului.

Art. 67

Prezentul Statut se completează de drept cu prevederile Legii partidelor politice.

În cazul în care, pe parcursul desfăşurării formalităţilor de constituire şi înregistrare a partidului apar modificări ale Legii partidelor politice, prevederile statutare afectate de modificarea legii se vor modifica la rândul lor pentru a se pune în concordanţă cu noile prevederi legale.